Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Oan Schylge
Het Terschellingse volkslied

Tekst: J.S. Bakker - Muziek: H. Rotgans

O, Schylge myn lântse,
wat hab ik dy jeaf
Al wa dy net priizet,
dy fynt my toch deaf.

Dan slút ik myn earen,
of geet it te bont
Dan kan ik net swye,
mar straf se terstont.

O Schylge, myn lântse,
sò droeg en sò heag
Wat leisto dir froalik,
de Noardsee yn't eag.

Hò trots bin dyn dunen,
hò wyt is dyn sân
Hò grien bin dyn helmen,
myn jeaf Schylgerlân.

O Schylge, myn lântse,
do leist my oant hort
Wa dy net ris priizet,
dy dogt dy te kort.

Sò lang asto steeste,
sò fest op dyn sân
Wês fol brave minsken,
myn jeaf Schylgerlân.