Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd
Het volkslied, provinciale- en streek volksliederen, stedeliederen

Het Amelander volkslied

Tekst: F.D. le Febre

Opgeweld uit wier en zand
Gans omspoeld door zilte baren
Moge God het steeds bewaren
Het plekje rijk aan duin en strand
Het ons zo lieve Ameland!

Sedert eeuwen hield het stand
Zelfs bij't woeden van de golven
Schoon er dierbaars ligt bedolven
Bij't golfgeruis weergalmt het strand
U heb ik lief, oud-Ameland!

'k Heb u lief, o stoere kwant
Met uw zeemansbloed in d'ad'ren
Met het heldenmoed der vad'ren
Als g'in de nood de riem omspant
Dan heeft u lief, heel Nederland!

Eenvoud, kuisheid en verstand
Sierden t'allen tijd de vrouwen
Die ons eiland gaf t'aanschouwen
Blijf zo het sieraad van ons land
O meisjelief van Ameland!

Vrienden, waar g'ook zwerft te land
Of op d'ongewisse baren
Laat der vad'ren deugd niet varen
't Weerklinke luid op oude trant
wij hebben lief ons Ameland!