Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Trompetnarcis

Rettèt, rettèt, rettèt,
Zeg, hoor je mijn trompet?
Ik ben de narcis prachtig geel
En sta op lange groene steel.
Rettèt, rettèt, rettèt,
Zeg, hoor je mijn trompet?

Rettèt, rettèt, rettèt,
Zeg, hoor je mijn trompet?
Ik roep het uit naar alle kant,
De lente is weer in het land!
Rettèt, rettèt, rettèt,
Zeg, hoor je mijn trompet?