Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Ruiterdood

Morgenrood! Morgenrood!
Wenkt gij mij ten vroegen dood?
Straks zal de trompet weêrklinken,
En ik stervend nederzinken,
Ik en menig kameraad!

Onverwacht, onverwacht,
Heeft de dood ons in zijn macht.
Gister fier in 't zaâl gestegen,
Heden dood terneêr gezegen,
Morgen in het koele graf.

Als een bloem, als een bloem,
Is des menschen kracht en roem.
Als twee roode, frissche rozen,
Ziet men uwe wangen blozen,
Maar de rozen welken ras.

Daarom stil, daarom stil,
Voeg ik mij naar 's Heeren wil.
Van mijn post wil ik niet wijken,
En moet ik heden bezwijken -
'k Sterf den braven ruiterdood.