Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Moeders afscheid

Toen ik voor de eerste maal ging varen,
En van mijn moeder afscheid nam,
Ik zal het nooit! neen nooit! vergeten,
Hoe mij toen 't vocht in de ogen kwam;
En hoe zij mij, die lieve moeder!
Al weenend in haar armen sloot,
Ik zal het nooit! neen nooit! vergeten
Al is zij nu al jaren dood.

Al snikkend sprak zij bij het scheiden:
"O! blijf altijd flink en goed!
Wordt nooit losbandig, beste jongen!
O! blijf in 't diepst van uw gemoed
God en Zijn Heil'gen Wil vereeren.
Zoek nooit in kwaad of zonde je eer,
En kom van al die verre streken
Steeds als mijn jongen tot mij weêr!"

Dat woord, het klinkt mij nog in d'ooren,
Als 'k in de stilte van den nacht
Aan haar gedenk, die mij zoo lief had,
Met zóóveel zorg heeft groot gebracht.
In menige ure van verzuchting
Was 't mij of ik mijn moeder zag,
Alsof ik weêr haar stem mocht hooren,
Als op den eersten afscheidsdag.