Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Kroningslied

Tekst: F.J. Haverkamp - Muziek: J.A. Scholte

Wees gegroet met jubeltonen,
Wees gezegend groote dag!
Komt ons heerlijk feest nu kronen,
Geurend loover, zonnelach!
Grooten, kleinen, grijsheid, jeugd,
Allen gloeit de borst van vreugd.
Juichend strekken wij de handen.
Heil U! ruischt door Hollands tuin,
Heil U! jub'len strand en duin,
Koningin, Koningin der Nederlanden!

't Vast verbond is thans gesloten,
Tusschen Volk en Koningin,
Laat ons stil het hoofd ontblooten,
Kinderen van één Huisgezin!
Wilhelmina siert de kroon,
Gouden jonkheid stijgt ten troon,
Vast geknoopt zijn de eêlste banden.
Heil U! wat bezwijken zal,
Heil U! onze trouw staat pal!
Koningin, Koningin der Nederlanden!

Voer Uw schepter tal van jaren,
Tooverstaf, die allen trekt,
Rust gebiedt in 't woên der baren,
Frisscher leven, vreugde wekt!
Groen' de olijftak van den vreê,
Welvaart deel' haar schatten meê,
Vrijheid wone aan deze stranden.
Heil U! op der Nassau's troon.
Heil U! zeeg'ne God Uw Kroon,
Koningin, Koningin der Nederlanden!