Het Oudhollandse hoekje

Oudhollandse liedjes 17e eeuw en eerder en verdragsteksten

Wilt Heden nu Treden (1597)

de overwinning van Prins Maurits op Spanje
Tekst: A. Valerius

Wilt heden nu treden voor God den Heere
Hem bovenal looven van herten seer,
End' maken groot sijns lieven naemens eere,
Die daer nu onsen vijant slaet ter neer.

Ter eeren ons Heeren wilt al u dagen
Dit wonder bijsonder gedencken toch;
Maekt u, o mensch! voor God steeds wel te dragen,
Doet ijder recht en wacht u voor bedrog.

Bid, waket end' maket dat g'in bekoring
End' 't quade met schade toch niet en valt,
U vroomheijt brengt de vijant tot verstoring,
Al waer sijn rijck nog eens zoo sterck bewalt.