Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Goedhartigheid

Uit: Letterkorfje van vernuft en deugd voor kinderen

Gerrit was een leerzaam knaapje,
Ondeugd wierd van hem gehaat,
Eerlijkheid was zijn bedoeling,
Deugd zijn spreuk steeds vroeg en laat;
Hulp en troost schonk hij zeer gaarne
Aan zijn lijdend' evenmensch,
Rampen zocht hij te verzachten,
't Weldoen was zijn grootste wensch.
In 't betrachten van zijn plichten
Ging hij steeds met ijver voort,
Hield goedhartigheid voor oogen
Wijl die deugd hem 't meest bekoord.
Ieder heeft hem steeds bemind,
Want hij was een deugdzaam kind.