Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Een ezel balkte noten na

Een ezel balkte noten na, i-a, dideldompom i-a,
en zeemde zoet een aria, i-a, dideldompom i-a!
Hei dideldompomdompom i-a. Hei dideldompom i-a.

De koeien dachten allemaal,i-a, dideldompom i-a,
'Ach, hemeltje, hoe muzikaal', i-a, dideldompom i-a!
Hei dideldompomdompom i-a. Hei dideldompom i-a.

Hij is toen naar de stad gegaan, i-a, dideldompom i-a,
en meldde zich als zanger aan, i-a, dideldompom i-a!
Hei dideldompomdompom i-a. Hei dideldompom i-a.

Maar ach daar werd zijn groot talent, i-a, dideldompom i-a,
als bij zovelen niet erkend, i-a, dideldompom i-a!
Hei dideldompomdompom i-a. Hei dideldompom i-a.

En spreek j' hem nu van opera, i-a, dideldompom i-a,
dan balkt hij droef een aria, i-a, dideldompom i-a!
Hei dideldompomdompom i-a. Hei dideldompom i-a.