Het Oudhollandse hoekje

Oudhollandse liedjes 17e eeuw en eerder en verdragsteksten

Bede voor het Vaderland (1585)

Tekst: A. Valerius

O Heer, die daer des hemels tente spreyt
End' wat op aerd is, hebt alleen bereyt.
Het schuymig woedig meer kond maken stille.
End' alles doet naar Uwen lieven wille.
Wij slaen het oog tot U omhoog,
Die ons in ancxst en noot
Verlossen kond tot aller stont,
Jae, selfs oock van de doot.

Als ghij, o vrome, dickwijls hebt gesmaeckt,
Vermaeckt u nu vrij, dat 't u 't herte raeckt,
Looft God den Heer met singen ende spelen,
End roept vrij uijt te saem met luijder kelen:
Hadd' ons de Heer, Hem sy de eer
Alsoo niet bijgestaen,
Wij waren lang, ons was zoo bang,
Al in den druck vergaen.