Het Oudhollandse hoekje

Liedjes en versjes uit Oma`s tijd

Amsterdams meisje

Amsterdams meisje,
wat doe je hier zo laat op straat.

Zeg eens aardig meisje,
waar of je henen gaat.

'k Ga m'n zusje halen,
die nog bij m'n tante is.

Anders moet zij dwalen
al in die duisternis.